RAF.cz :: Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.raf.cz - Eshop informace

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.raf.cz

Všeobecné obchodní podmínky společnosti RAF ARMATURY s.r.o. pro kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronického obchodu

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "VOP") jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv o prodeji zboží uzavíraných společností RAF Armatury s.r.o., Lipenská 1165/49, 772 00 Olomouc, IČO: 62305212, DIČ CZ62305212, zapsanou v KOS Ostrava,oddíl C, vložka 7656, jako prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetových stránkách www.raf.cz. Veškerá ujednání odchylná od těchto VOP vyžadují písemnou podobu.

1. Vznik závazkového vztahu

1.1. Kupní smlouva o prodeji zboží je uzavřena na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího se pro účely těchto VOP nazývá „objednávka".

1.2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o přijetí objednávky. Objednávka je závazná a neodvolatelná.

1.3 Právní úkony směřující k uzavření kupní smlouvy, viz body čl. 1.1 a 1. 2, mohou být učiněny i elektronicky bez elektronického podpisu jednající osoby, jak je tento upraven platnými právními předpisy.

1.4 Objednávku lze učinit výlučně na internetových stránkách e-shopu prodávajícího prostřednictvím zde umístěného elektronického objednávkového formuláře.

1.5 Při sestavování objednávky postupuje kupující podle pokynů na internetových stránkách e- shopu prodávajícího.

2. Platební dodací podmínky

2.1 Kupní cena zboží bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti na této faktuře uvedené. Do doby úplného uhrazení kupní ceny není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat.

2.2 Kupní cena uvedená na faktuře obsahuje cenu objednaného zboží včetně DPH a cenu nákladů na balné a poštovné. Náklady na balné a poštovné jsou stanoveny takto:

Česká republika: 150,- CZK

Slovenská republika: 300,- CZK (Cena dopravy Slovenká republika je přepočítána ke kurzu cca 27 Kč za 1 € - ceny v CZK se přepočítávají dle denního kurzu ČNB.)

2.3 Dodáním zboží se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím. Prodávající zajišťuje dopravu jako součást svého plnění z kupní smlouvy na místo stanovené kupujícím. Částku za objednané zboží hradí kupující při převzetí zboží.

2.4 Prodávající garantuje dodání zboží kupujícímu do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

2.5 Kupující je povinen objednané zboží ve sjednaném termínu a místě převzít. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

3 Doklady vztahující se ke zboží

3.1 Veškeré zboží je dodáváno v souladu se zák. č. 22/1997 Sb. Prodávající je nositelem Certifikátu č. 227-D-09-0231 vydaného VÚPS, AO 227, který potvrzuje shodu systému řízení jakosti pro proces výroby vodovodních baterií s normou ČSN EN ISO 9001. Jednotlivé doklady vztahující se ke zboží, jako jsou certifikáty, prohlášení o shodě jsou uloženy na www stránkách prodávajícího a jsou k dispozici ke stažení kupujícím.

3.2 Zboží je opatřeno záručním listem, který má potvrzen datum prodeje. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a záruka za jakost zboží se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. Délka záruční doby je stanovena diferencovaně a je uvedena v záručním listě. Záruční doba základní činí 24 měsíců a může být prodloužena.

4 Společná a závěrečná ustanovení

4.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce do 15 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně (§ 2106-2019 ObčZ) a je zapotřebí jej doručit prodávajícímu nejpozději v poslední den 15 denní lhůty.

4.2 Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení zboží zajistí na své náklady kupující. Vrácené zboží musí být předáno prodávajícímu nepoškozené a ve stavu, v jakém bylo kupujícímu dodáno, nejlépe i s původním obalem. Spolu se zbožím musí být prodávajícímu vrácen i záruční list.

4.3 Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží do 15 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než kupující splní svou povinnost vrátit prodávajícímu zboží. Na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené na zboží, popř. svou pohledávku na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4.4 Kupující učiněním objednávky souhlasí s tím, aby veškeré údaje v objednávce uvedené byly až do odvolání tohoto jeho souhlasu zpracovány prodávajícím, a to pro evidenční a marketingové účely prodávajícího.

4.5 Kupující souhlasí s využitím adresy své elektronické pošty pro evidenční účely prodávajícího a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou, se podpůrně řídí těmito VOP. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit VOP.

4.7 Kupní smlouva se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1. ledna 2012

Podpora

Krátce

Mimořádná nabídka vodovodních baterií

V rámci doprodeje skladových zásob jsme pro vás připravili speciální nabídku

*